Call for papers – slovenský – český

 

NEUE kunstwissenschaftliche forschungen revitalizujú viedeňské periodikum z roku 1930, ktoré vyšlo iba v dvoch vydaniach. Tak ako jeho predchodca, chcú NEUE kunstwissenschaftliche forschungen predovšetkým pôsobiť ako publikačná platforma pre začínajúcich vedeckých pracovníkov.

Prvé vydanie je venované téme:

„UTÓPIE MODERNY“.

Podľa Jürgena Habermasa sa musí Moderna neustále sebauisťovať, nakoľko nenachádza možnosť odvolania sa na tradované hodnoty. S tohoto dôvodu funguje Moderna v neustálom provizóriu. Habermansov nedokončený projekt predstavuje priestor, kde neustále dochádza ku konfliktným situáciám. Snaha vytvoriť pomocou umeleckej tvorby nové koncepty pre život, ako aj spoločnosť, však zostala pre Modernu aj naďalej utópiou.

Je preto nevyhnutné položiť si otázky: Aké stratégie Moderna vyvinula v snahe uniknúť pred svojou podstatou? Aké druhy moderných utópií vznikli v priebehu 20. storočia? Do akej hĺbky je vôbec možné sledovať moderný utopický projekt? V akej forme sa tieto skutočnosti prejavujú v súčastnosti?

NEUE kunstwissenschaftliche forschungen radi privítajú aj individuálne zvolené tematické príspevky z odborov umenia, dejín umenia, a najmä interdisciplinárne práce z oblasti práva, vedy, ekonómie, strojárstva, techniky či medicíny zaoberajúce sa súčastne aj umením. Tematické okruhy pre individuálne návrhy zahŕňajú príspevky z oblastí stredovekého, novovekého, moderného, mimoeurópskeho, byzantského umenia, teórie umenia ako aj z oblasti rakúskych dejín umenia.

Rozsah článkov:

15.000-30.000 znakov,

max. 5 ilustrácií.

Publikované budú iba články v anglickom a nemeckom jazyku.

Váš príspevok spolu s krátkym abstraktom (1.000 znakov, v angličtine alebo nemčine) a aktuálnym životopisom nám prosím zašlite elektronicky do 31.3.2014 na: redaktion@kunstwissenschaften.at .

Pre blišie informácie ohľadom formátovania Vášho príspevku ako aj pravidiel citovania navštívte: www.kunstwissenschaften.at/autorenbereich.

 

NEUE kunstwissenschaftliche forschungen revitalizují vídeňské periodikum z roku 1930, které vyšlo pouze ve dvou vydáních. Tak jako jeho předchůdce, chtějí NEUE kunstwissenschaftliche forschungen především působit jako publikační platforma pro začínající vědecké pracovníky.

První vydání je věnováno tématu:

„UTÓPIE MODERNY“.

Podle Jürgena Habermase se musí Moderna neustále sebauisťovať, protože nenachází možnost odvolání se na tradované hodnoty. S tohoto důvodu funguje Moderna v neustálém provizoriu. Habermansov nedokončený projekt představuje prostor, kde neustále dochází ke konfliktním situacím. Snaha vytvořit pomocí umělecké tvorby nové koncepty pro život, jakož i společnost, zůstává pro Modernu i nadále utopií. Proto je nezbytné položit si otázky: Jaké strategie Moderna vyvinula ve snaze uniknout před svou podstatou? Jaké druhy moderních utopií vznikly v průběhu 20. století? Do jaké hloubky je vůbec možné sledovat moderní utopický projekt? V jaké formě se tyto skutečnosti projevují v současnosti?

NEUE kunstwissenschaftliche forschungen rádi přivítají i individuálně zvolené tématické příspěvky z oborů umění, dějin umění, a zejména interdisciplinární práce z oblasti práva, vědy, ekonomie, strojírenství, techniky či medicíny zabývající se současně i uměním. Tematické okruhy pro individuální návrhy zahrnují příspěvky z oblastí středověkého, novověkého, moderního, mimoevropského, byzantského umění, teorie umění jako iz oblasti rakouských dějin umění.

Rozsah článků:

15.000-30.000 znaků,

max . 5 ilustrací.

Publikované budou pouze články v anglickém a německém jazyce. Váš příspěvek spolu s krátkým abstraktem (1.000 znaků, v angličtině nebo němčině) a aktuálním životopisem nám prosím zašlete elektronicky do 31.3.2014 na: redaktion@kunstwissenschaften.at .

Pro blíž informace ohledně formátování Vašeho příspěvku a pravidel citování navštivte: www.kunstwissenschaften.at/autorenbereich.

redaktion